ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 1. INFORMÁCIÓ, HATÁLY
  • A jelen dokumentumban rögzített Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: “ÁSZF”) a Liberta Vendéglatóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltató”) valamennyi, a natte.eu honlapon (a továbbiakban: “Honlap”) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokra érvényesek. A jelen ÁSZF a Szolgáltató által üzemeltett Honlap valamennyi látogatója, használója és az azon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybevevő személyek (a továbbiakban “Ügyfél”) jogait és kötelezettségeit, valamint a Honlap használatára vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően szükséges alkalmazni a Honlap összes aloldalára is.
  • Az jelen ÁSZF hatálya minden jogügyletre és szolgáltatásra vonatkozik, amely a Honlapon keresztül történik, vagy azon keresztül jön létre, függetlenül attól, hogy annak teljesítése Magyarországról, vagy külföldről, a Szolgáltató vagy közreműködője által történik. Továbbá jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a jelen ÁSZF-ben meghatározott Felek között jön létre. A Honlapon működő – alábbiakban meghatározott – Webáruházban történő vásárlást az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elkertv.) szabályozza.
  • A Honlap használatával – függetlenül attól, hogy egyébként regisztrált vagy nem regisztrált felhasználó – valamennyi személy, mint Ügyfél elismeri, hogy az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta, valamint magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezéseket.
  • A Honlap üzemeltetője, a Szolgáltató adatai:

– Név:  Liberta Vendéglatóipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;

– Székhely: 2120 Dunakeszi, Bocskai u. 2..;

– Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék cégbírósága;

– Cégjegyzékszám: 13-09-112795;

– Létrejötte: 2007. április 2.;

– Adószám: 13944663-2-13;

– Számlaszám (HUF): 10402197-50526750-71661007;

– Számlaszám (EUR): [***];

– Kapcsolattartási adatok:

Levelezési cím: H-2120 Dunakeszi, Bocskai utca 2.;

Ügyfélszolgálat: lásd bővebben 8.12. pontban;

E-mail cím: hello@natte.eu;

Telefonszám: +36706352513.

 • A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: “Hatálybalépés napja”) és visszavonásig érvényes. A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2016. december hó 26. napja. A jelen ÁSZF elérhető és letölthető: [***]
 • A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed az az alapján létrejövő szerződéses jogviszony teljes időtartamára és az adott jogviszony megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
 • A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF-et bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően létrejött jogviszonyokra és az ezt követően leadott megrendelésekre alkalmazandók. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és azt, hogy a Webáruházat más Domain név alá helyezze át, amelyet az Ügyfél kifejezetten elfogad.
 • A Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
 1. A HONLAP HASZNÁLATA, SZERZŐI JOG
  • Az Ügyfelek a Honlap használatával tudomásul veszik, hogy a Honlap a Szolgáltató által üzemeltett és karbantartott, a Szolgáltató által meghatározott tartalommal működő weboldal. A Szolgáltató kizárja a felelősségét a Honlap hozzáférhetőségéért. A Szolgáltató kifejezetten nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerver Szolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak. A Honlapon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  • Az Ügyfél a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
  • A Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
  • A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más Szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen Szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  • Az Ügyfelek által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  • Amennyiben az Ügyfél a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
  • A Szolgáltató a Honlap működtetését a Magyarországon hatályos jogszabályok szerint végzi. Az Ügyfél a magyar jogszabályok szerinti működést tudomásul veszi, és elfogadja, hogy a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel az Ügyfél tartózkodási helye szerint hatályos jogszabályokkal történő esetleges ütközésekért, ellentmondásokért.
  • A Honlap szerzői jogvédelem alatt áll. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  • A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  • A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Honlap felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
  • A Szolgáltató kizárólagos tulajdonosa a https://www.facebook.com/nattestyle/ oldalnak (a továbbiakban: “Facebook oldal”). A Facebook oldalon szereplő „Profilképek” és „Borítóképek”című albumokba feltöltött képek, továbbá minden egyéb, a Facebook oldalra a Szolgáltató által feltöltött bármely kép jogosultja a Szolgáltató, vagy arra felhasználási joggal bír.
 2. A VÁSÁRLÁS FELTÉTELEI
 • A jelen ÁSZF-ben foglalt rendelkezések kiterjednek valamennyi, a Szolgáltató mint eladó és az Ügyfél mint vevő között létrejövő adásvételi szerződésekre (továbbiakban: “Szerződések”). A Szerződések alapján a Szolgáltató tulajdonában álló, vagy a megrendelés alapján legyártott, beszerzett egy vagy több ingó dolog (a továbbiakban: “Termék”) tulajdonjogát a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben (a továbbiakban: “Ptk.”) foglalt rendelkezéseknek megfelelően ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a vevő Ügyfélre.
 • A Szolgáltató a Termékek jogszerű forgalmazójaként jogosult a Termékeket az Ügyfeleknek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Szolgáltató tulajdonát, ezen szerződéskötés előrendelésnek minősül. A Szolgáltató ez esetben is szavatol azért, hogy a megvásárolt és az Ügyfél részére kiszállított Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékeken az Ügyfél mint vevő per-, teher- és igénymentes tulajdont szerezhet.
 • Termék megrendelése a főszabály szerint a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: “Webáruház”) keresztül történik. A Szolgáltató jogosult, de nem köteles az Ügyfél kérelmére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, személyesen vagy más módon fogadni az Ügyfél megrendelését.
 • A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon. A Webáruház szolgáltatásainak igénybevétele regisztrációhoz (majd belépéshez) kötött, amelyre az ÁSZF-ben rögzítetteknek megfelelően bárki jogosult.
 • A megrendelni kívánt Termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről az Ügyfél a Termék nevére vagy a Terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. A megvásárolni kívánt Termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Termékek mellett található leírás tartalmazza.
 • A Szolgáltató rögzíti és az Ügyfél a Webáruház használatával tudomásul veszi, hogy a Termékek Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek. A Termékeket a Szolgáltató minden esetben kézműves módszerek igénybevételével egyedileg készíti, vagy készítteti el. A Termékek valamennyi esetben egyedileg tervezett, limitált gyártási mennyiséggel rendelkező kiváló magas minőségű, kizárólag Magyarországon kézzel készített termékek. Valamennyi Termék annak megrendelését követően kerül egyedileg elkészítésre, a megrendelés során leadott követelmények alapján, a megrendelés során meghatározott színben és méretben a Termékhez kapcsolódó fényképhez hasonló módon. A megrendelt Termék elkészítésére és kiszállítására a megrendeléstől és a fizetéstől számított hozzávetőleg 4 hét alatt kerül sor, amely időtartam függhet az alapanyag készletmennyiségétől, annak rendelési idejétől és a szállítás időigényétől. Tekintettel arra, hogy a Termékek egyedileg kézzel kerülnek elkészítésre így azokban minden esetben felfedezhetőek lesznek különbségek, ezzel is kihangsúlyozva a termék egyediségét. A Webáruházban megvásárolható adott típusú Termékek minőségben és fő tulajdonságokban megegyeznek a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel azzal, hogy a Honlapon szereplő fénykép minden esetben illusztráció.
 • A Szolgáltató Webáruházban e tény kifejezett feltüntetése mellett használt, vagy sérült Termékeket is értékesíthet, amely esetben a jótállási, szavatossági jogok korlátozásra kerülnek.
 • Amennyiben a Webáruházban található bármely Termékkel kapcsolatban kérdése merül fel, vagy a Termék minőségével, alapvető tulajdonságával, használatával, használhatóságával kapcsolatban a weboldalon közölteknél több információra van szüksége, kérjük, forduljon Ügyfélszolgálatunkhoz, amelynek adatait, elérhetőségét a weboldalunkon megtalálja.
 • A Webáruházban megjelenített Termékek vételára magyar forintban (Ft), és tájékoztatási célból EURÓ (EUR) devizanemben bruttó értéken kerül feltüntetésre, mely az általános forgalmi adót és egyéb közterheket is tartalmazza. A Termék bruttó ára a csomagolás költségét tartalmazza. A Termékek vételára nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Külföldről történő rendelés esetén az EUR devizanemben meghatározott ár alkalmazandó. A Webáruházban feltüntetésre kerül az alkalmazott HUF/EUR átváltási árfolyam, amelyet a Szolgáltató szabadon állapít meg és jogosult időről-időre felülvizsgálni. Külföldi rendelés esetén az a Megrendelés Elküldését követő Szolgáltatói visszaigazolás tartalmazza a pontos, fizetendő EUR összeget.
 • A Webáruházban megrendelhető Termékek árai megváltoztatásának jogát a Szolgáltató fenntartja.
 • A Termék kifizetése és a Termék átvétele közti időszakban bekövetkezett árcsökkenés esetén nem áll módunkban pénzt visszatéríteni, a Termék vételárát csökkenteni.
 • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Honlap felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, például a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0” Ft-os vagy „1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a hibás áron történt megrendelést elfogadni, és a Termék hibás áron kiszállítani. Hibás árfeltüntetés esetén a Szolgáltató felajánlhatja az Ügyfélnek a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.
 • A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Termékek vételárát akár a megrendelést, akár a vételár részbeni vagy teljes megfizetését követően megváltoztassa meg. A megrendelést követően megemelt vételárról Szolgáltató a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti az Ügyfelet. Az Ügyfél az értesítést követően, az írásban és telefonos úton történő tájékoztatást követő 14 napon belül erősítheti meg megrendelését a megemelt vételáron, amelynek elmaradása esetén a Felek úgy tekintik, hogy az Ügyfél nem él vásárlás lehetőségével a megemelt vételáron, és elállt az ügylettől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 8. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra a fogyasztónak nem minősülő Ügyfél is jogosult.
 • A szerződéskötés nyelve magyarországi Ügyfél esetén a magyar, külföldi rendelés esetén az angol. A szerződéskötést megelőző és azt követő kommunikáció elsődlegesen írásban történik. Kizárólag a levél formában postai úton, valamint az elektronikus úton történő kommunikáció tekinthető írásbelinek. A jelen pontban meghatározottak nem érintik az Ügyfél arra vonatkozó jogát, hogy a Szolgáltatóval telefonos úton vegye fel a kapcsolatot, és onnan tájékoztató jellegű információkat kérjen. Azonban a Szolgáltató által szóban adott tájékoztatás nem minősül a Szolgáltató által tett jognyilatkozatnak.
 • A Webáruházban történő vásárlásra regisztrációt követően, illetőleg regisztráció nélkül a rendelési adatok megadásával is sor kerülhet.

 

 

 1. REGISZTRÁCIÓ
 • A Honlapon a főoldalon található Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra, amely két részből áll. Az első rész egy előzetes adatbekérő, ahol vezetéknév és a keresztnév, egy valós e-mail cím és egy választott jelszó megadása szükséges. A regisztráció érvényesítéséhez a rendszer az Ügyfél által megadott e-mail-címre egy linket küld. A link megnyitását követően a regisztrációhoz tartozó fiók áttekintő adatai töltődnek be, amelynek kitöltésére a megrendelések leadását megelőzően is sor kerülhet.
 • Az Ügyfél a Webáruházban történő regisztrációjával egyidejűleg kijelenti, hogy jelen ÁSZF és a Honlapon közzétett Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.
 • A téves vagy hamis adatok megadásából származó károkért a Szolgáltató nem felel. Az Ügyfél által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek az Ügyfelet terhelik.
 • A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag az Ügyfél felelős. Amennyiben az Ügyfél tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
 • Az Ügyfél vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat a valóságnak megfelelően frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek. A korábban rögzített adatok megváltoztatására regisztrált felhasználó esetén a bejelentkezés után, a felhasználói fiókban van lehetőség. A Szolgáltató a regisztrált adatok Ügyfél által történő megváltoztatásából eredő kárért, hibáért semminemű felelősség nem terheli
 • A Szolgáltató minden regisztrációt egy önálló személyként kezel. Regisztráció során megadott adatok határozzák meg, hogy az Ügyfelet megilletik-e a jogszabályokban rögzített fogyasztói jogok vagy sem. Ha az Ügyfél jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül az Ügyfélnek.
 • Az Ügyfél jogosult a regisztrációját bármikor törölni az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail-üzenettel. Az üzenet megérkezését követően a Szolgáltató 72 órán belül gondoskodik a regisztráció törléséről. Az Ügyfél felhasználói adatai a törlést követően a felhasználó adatai elérhetetlenné válnak az Ügyfél számára; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését.

 

 1. MEGRENDELÉS WEBÁRUHÁZBAN
  • Az Ügyfélnek a megvásárolni kívánt Termékek összekészítésére a Webáruház felületén kialakított „kosár” használatával van lehetősége. A kosárban gyűjthető össze megfelelő méretben, mennyiségben, színben (stb.) a megvásárolni kívánt Termékek.
  • Amikor az Ügyfél a Terméket kosarába helyezi, megjelenik egy információs ablak, ami tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a Termék elhelyezésre került a virtuális kosarába, és ezen a felületen választhat, hogy tovább folytatja-e a vásárlást a Webáruházban vagy befejezte a Termékek kiválasztását és elkezdi a Megrendelés folyamatát a „Pénztár” gombra kattintva.
  • A Kosár tartalmát megtekinteni, módosítani a kosár ikonra kattintást követően van lehetőség, ahol megadható az egyes Termékek kívánt mennyisége, illetve a kosár tartalma törölhető („Kosár kiürítése”). Amennyiben az Ügyfél a kosár tartalmát véglegesítette, a „Tovább az átvételi módokhoz” feliratra kattintva a megjelenő felületen be kell jelentkeznie a Honlapra vagy regisztrálnia kell, hogy megrendelését leadhassa. Ezt követően választani tud az átvételi módok közül illetve meg tudja adni a számlázási és szállítási adatokat. Ha minden szükséges adatot megadott és kiválasztotta az átvételi módot, akkor a „Pénztár” gombra kattintva választani tud, hogy hogyan kívánja kiegyenlíteni a megrendelésének végösszegét. Ha választott a fizetési módok közül, akkor a „Tovább az adatok ellenőrzéséhez” gombra kattintva egy összegző oldalon ellenőrizheti a megrendelés feladása előtt rendelése adatait, módosíthatja a számlázási és szállítási címet, kiválaszthatja a fizetés és a szállítás módját, valamint megjegyzést fűzhet megrendeléséhez.
  • A megrendelés feladására, az ajánlat elküldésére „Megrendelés elküldése” feliratra kattintást követően kerül sor. A rendelés leadása tehát a „Megrendelés elküldése” gombra kattintással történik, ami az Ügyfél részére fizetési kötelezettséget keletkeztet.
  • Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát elfogadta.
  • A megrendelést az Ügyféltől csak akkor fogadja el a Szolgáltató, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti.
  • Az Ügyfél által elküldött megrendelés megérkezését a Szolgáltató automatikus „Beérkezési értesítő” e-mail útján megerősíti az Ügyfél részére. A „Beérkezési értesítő” e-mail tartalmazza az Ügyfél által a vásárlás vagy a regisztráció során megadott adatokat (pl. számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát, a megrendelt Termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a Termék árát, a szállítási és esetleges rakodási költséget és a fizetendő végösszeget.
  • A „Beérkezési értesítő” egy automatikus email, azaz egy elektronikus tértivevény. Ez az e-tértivevény nem jelenti az Ügyfél megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja az Ügyfelet, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. Megrendelésének a Szolgáltatóhoz történő beérkezése az Ügyfél részéről ajánlati kötöttséget eredményez.
  • Ha az Ügyfél a „Beérkezési értesítő” e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát észlel, azt a beérkezési értesítő e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és az Ügyfél által nem kifogásoltak.
  • A Szolgáltató az Ügyfél ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó, „Megrendelés visszaigazolása” e-mail útján fogadja el. A Szerződés az ajánlat Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a Szolgáltató által az Ügyfél részére megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mail Ügyfélhez történő megérkezésekor jön létre.
  • Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére a megküldött „Megrendelés visszaigazolás” e-mailben szereplő egy vagy több Termék szállítása nem lehetséges, a Szolgáltató jogosult ezen Termékek szállításától elállni. Elállás esetén a Szolgáltató köteles az adott Termék(ek)re vonatkozó kifizetett vételárat visszatéríteni.
  • A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Ptk.-ban és az Ekhr.-ben foglaltak irányadóak. Amennyiben a Szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, úgy annak rendelkezései kerülnek alkalmazásra.
  • A Webáruházon keresztül megkötött Szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, és azt a Szolgáltató nem iktatja. A Szolgáltató a Szerződéseket egyedi azonosítószámmal látja el (a továbbiakban: “Rendelésszám”). A Szolgáltató a Szerződés adatait a Rendelésszám alapján rögzíti. Az Ügyfél a Szerződés adatairól a Rendelésszám alapján tud tájékoztatást kérni a Szolgáltatótól.

 

 1. EGYÉB MÓDON TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉS
  • A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a jelen pontban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni. A Szerződések Webáruházon kívül történő megkötésére a Facebook oldalon, e-mailen, telefonon, vagy személyesen keresztül (a továbbiakban együttesen: “Webáruházon kívüli rendelés”) van lehetőség akkor, ha a Szolgáltató az Ügyfél szerződéskötés iránti kérelmét (a továbbiakban: “Ajánlat”) Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ajánlatot nem köteles elfogadni. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ajánlat vonatkozásában a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerint ajánlati kötöttség terheli. Az Ügyfél a fentiek alapján tudomásul veszi, hogy ha a Szolgáltató az Ügyfél a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja, a Szerződés a Felek között a Ptk. 6:69. § (1) bekezdése alapján létrejön. A Felek megállapodnak, hogy a Webáruházon kívüli rendelés esetében az Ügyfél az Ajánlathoz az Ajánlat Ptk. 6:65. § (2) bekezdésében meghatározott visszavonásáig, de legalább az Ajánlat megtételétől számított 72, azaz hetvenkét óráig kötve van.
  • Az Ügyfél a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. A Szolgáltató az Ügyfél Ajánlatának kézhezvételét követően az Ajánlat kézhezvételről szóló, a jelen ÁSZF elérhetőségét tartalmazó, és az esetleges további szükséges adatokat bekérő elektronikus üzenetet küld az Ügyfélnek. A Felek megállapodnak, hogy az előző mondatban foglalt esetben a jelen ÁSZF elfogadásának minősítik, ha az Ügyfél a Szolgáltató elektronikus üzenetére 3 napon belül nem válaszol, vagy ha a válaszában a jelen ÁSZF valamely rendelkezéseinek megtárgyalását nem kéri. Az Ügyfél e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez köteles a jelen ÁSZF-ben meghatározott valamennyi adatát, illetve a megrendelni kívánt Termék azonosításához szükséges adatokat megadni. Az Ügyfél előbb hivatkozott adatainak a Szolgáltató munkatársa a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon történő rögzítésével az Ügyfél a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát elfogadja. Ha az Ügyfél a Termék e-mailen vagy Facebook oldalon történő megrendeléséhez szükséges adatokat nem bocsátotta hiánytalanul a Szolgáltató rendelkezésére, a Szolgáltató munkatársa jogosult az Ügyfélt a szükséges adatok megadására felszólítani. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem köteles elfogadni az Ügyfél a Szerződés megkötésére irányuló Ajánlatát, így különösen akkor nem, ha az Ügyfél a Szolgáltató munkatársa felszólítására sem adja meg a jelen ÁSZF-ben meghatározott adatait. A Szerződés a Felek között akkor jön létre, ha a Szolgáltató munkatársa a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon rögzítette az Ügyfél által megadott valamennyi adatot.
  • A Termék személyesen történő megrendelésének szabályai. A személyesen történő megrendelés során az Ügyfél a korábbiakban rögzítettek szerint a jelen ÁSZF mellékletét képező megrendelő lap (továbbiakban: „Megrendelő Lap”) kitöltésével és a Szolgáltató képviseletére jogosult személy részére történő átadással történik. A Megrendelő Lap átvételét követően, annak tartalmi ellenőrzése után a Szolgáltató képviselő igazolást állít ki a megrendelés felvételéről. A Megrendelő Lapnak tartalmaznia kell a jelen fejezetben korábban rögzített adatot. Az Ügyfél köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A téves vagy hamis adatok megadásából származó károkért a Szolgáltató nem felel. Az Ügyfél által hibásan megadott adatok következtében a Szolgáltatónál felmerülő többletköltségekért, illetve károkért az Ügyfél felelősséggel tartozik. Ha az Ügyfél jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül az Ügyfélnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Szolgáltató jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek az Ügyfélt terhelik. Az adatok változtatására a továbbiakban írásban e-mail útján van lehetőség. A Megrendelő Lap költését megelőzően az Ügyfél köteles jelen ÁSZF-et áttekinteni, mely ÁSZF-et a Megrendelő lap kitöltésével és aláírásával magára nézve kötelezően ismeri el.

 

 1. FIZETÉSI MÓDOK, SZÁLLÍTÁS
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelt Termékek vételárát a gyártást és elkészítést megelőzően kell a szállítási díjjal együttesen megfizetni, személyes rendelés esetén készpénzben, a Webáruházban történő megrendelés esetén pedig előre történő banki átutalással vagy pedig a PAYPAL fizetési rendszerén keresztül. A Termékek utánvétellel történő megrendelésére nincs mód. Szolgáltató az Ügyfél részére a kifizetés igazolására, a megrendelés elküldését követően elektronikus számlát állíthat ki az Ügyfél által megadott email címére. Jelen ÁSZF elfogadása az elektronikus számlabefogadó beleegyezésének minősül. Az ÁSZF elfogadását követően az Ügyfél hozzájárul ahhoz, hogy számára a Szolgáltató elektronikus számlát állítson ki. Elektronikus díjbekérő számlát azon Ügyfelek részére küld a Szolgáltató, akik nem a készpénzben történő fizetési módot választották. Az elektronikus díjbekérő számla tartalmazza azt az összeget, amit az Ügyfél banki átutalással vagy egyéb a Szolgáltató által biztosított online fizetési mód igénybevételével köteles kiegyenlíteni.
  • A Termék átvételekor (személyes átvétel, kiszállítás során a futártól történő átvétel stb.) a Szolgáltató az Ügyfél részére a vásárlás igazolására, papíralapú számlát ad.
  • Ha az Ügyfél e-számlája elkészül, a Szolgáltató erről emailben értesíti. Az email tartalmazza az Ügyfél elektronikus számláját.
  • Azok az Ügyfelek, akik az online megrendelés során a személyes átvételt választották, az átvételkor kapnak nyomtatott számlát.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vételár és szállítási költség megfizetésének napját követően kezdi meg a Termék elkészítését, a megfizetés napjául pedig a teljes összeg Szolgáltató fizetési számláján történő jóváírásának napját tekinti, PAYPAL fizetés esetén a PAYPAL számlán történő jóváírást, személyes fizetés esetén a készpénz átvételének napját.
  • Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató az Ügyfél adatait jogszabályban rögzített megfelelő módon tárolja és védi, azokat csak a kiszállítás érdekében gyűjti be, azokat harmadik személy részére csak a jogszabályokban meghatározott esetekben nem adja át.
  • Az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Termékek megrendelésben szereplő elkészítési, szállítási határideje tájékoztató jellegű, az az egyedi anyag beszerzésre, az elkészítésre való tekintettel változhat. A Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt Termék vállalt határidőn túli esetleges elkészítéséről haladéktalanul tájékoztatja az Ügyfelet.
  • A Szolgáltató a Terméket egyedi csomagolásban és a Termékre vonatkozó leírással és használati utasítással kézbesíti, annak állagának megtartása érdekében. Amennyiben a csomagolás, vagy a termék leírás, illetőleg a használati utasítás hiányzik, vagy nem teljes körű, úgy jogosult kérni annak pótlását.
  • A kiválasztott Szállítási mód alapján a Termék átvételére személyesen, postai úton, a Magyar Posta igénybevételével vagy futárszolgálat által történő kézbesítés útján van lehetősége az Ügyfélnek. A kézbesítés díja mérettől és súlytól függően változhat. Ezért megrendelés esetén minden esetben egyedi árajánlatot küld a Szolgáltató az Ügyfél részére.
  • A kiszállítás várható időpontját a Szolgáltató e-mail útján közli az Ügyféllel, a szállítást megelőzően. Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére az e-mailben megjelölt időpontot követő 5, azaz öt munkanapon belül a fent megjelölt helyszíneken lehetséges. Az Ügyfél kifejezetten vállalja, hogy az általa megjelölt szállítási címen átveszi a küldeményt, vagy az a személy, aki a futárszolgálat részére hitelt érdemlő módon be igazolja a rendelés átvételére vonatkozó jogosultságát.
  • Az Ügyfél az átvételkor a csomagolást és a Terméket köteles tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény vagy Számla átvételével nyugtázni. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában az Ügyfél olyan sérüléshez kapcsolódó hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet az Ügyfél a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. A futárszolgálat által történő kézbesítés során, az Ügyfél köteles a csomagolást a Terméket az átvételkor tételesen ellenőrizni és a Szolgáltató teljesítését a fuvarlevél aláírásával nyugtázni. Az Ügyfél jogosult a Terméket az átvételkor a csomagolásából kibontani és a Terméket megvizsgálni. Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, az Ügyfél köteles a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni és – futárszolgálat útján történt kézbesítés esetén – a Terméket a futárral a Szolgáltató költségére visszaküldeni. Ezt követően a Szolgáltatónak nem áll módjában az Ügyfél olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet az Ügyfél a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett, vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie. Az Ügyfél köteles a Termék átvételére. Ha a Termék átvétele az Ügyfélnek felróható okból hiúsul meg, az Ügyfél a Szolgáltatónak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni.

 

 1. ELÁLLÁSI JOG
 • A jelen ÁSZF alapján létrejött Szerződés – amennyiben az Ügyfél a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit. A jelen cím alatt foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban: “Fogyasztó”).
 • A félreértések elkerülése érdekében a Szolgáltató rögzíti, és az érintett Ügyfelek kifejezetten tudomásul veszik, hogy mindazon természetes személyek, akik a fenti 8.1. pontban említett meghatározásnak nem felelnek meg, azaz nem szakmájuk, foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységükön kívül járnak el, illetve a nem természetes személy Ügyfelek (nem Fogyasztók) nem tartoznak a jelen cím alatt részletezett szabályok hatályok alá, azaz e személyek esetében a jelen pontban foglalt rendelkezések nem alkalmazhatóak.
 • A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 1. a Terméknek,
 2. több Termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 3. több tételből vagy darabból álló Termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 4. ha a Terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 • Fogyasztót megilleti, hogy a Szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
 • A Szolgáltató rögzíti, hogy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet alapján a Fogyasztó nem gyakorolhatja a fenti elállási jogát
 1. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 2. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 3. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.
 • A Szolgáltató kifejezetten is kiemeli, és az Ügyfél, illetve a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Webáruházban kifejezetten „Egyedi megrendelés alapján elkészítendő” megjelöléssel feltűntetett Termékeket a Szolgáltató a kizárólag az Ügyfél, illetve a Fogyasztó megrendelésére, a megrendelésben adott utasításainak megfelelően kerülnek elkészítésre, egyedileg az Ügyfél, illetve a Fogyasztó személyre szabott igényeinek megfelelően. Ennek megfelelően az „Egyedi megrendelés alapján elkészítendő” megjelöléssel ellátott Termékek esetén a Fogyasztót nem illeti meg a 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet szerinti, fent rögzített elállási jog! Így az alábbi rendelkezések kizárólag a nem „Egyedi megrendelés alapján elkészítendő” Termékek megrendelése esetén érvényesek.
 • Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a Honlapon keresztül elérhető elállásinyilatkozat-mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
 • A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen 8. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
 • Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
 • Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
 • Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
 • Fogyasztó elállása esetén köteles a megrendelt Terméket indokolatlan késedelem nélkül az alább megjelölt átvevőpont címére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. Átvevőpont: Liberta Kft. 2120 Dunakeszi, Bocskai u. 2.).
 • A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a Terméket.
 • A Termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését. A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.
 • A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A Termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
 • Ha a Fogyasztó eláll a Szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a Terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
 • A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
 • A Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a Termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.
 • Ha a Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.
 • A Szolgáltató követelheti a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

 

 1. JÓTÁLLÁS
 • A Szolgáltatót Termékeire vonatkozóan a Ptk. és a fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállással kapcsolatban az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a Termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.
 • A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a Terméknek a Fogyasztó részére történő átadásával kezdődik. Tartós fogyasztási cikknek a 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.
 • Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát
 1. szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)
 2. rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása,
 3. helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás,
 4. elemi kár, természeti csapás okozta.
 • Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Fogyasztó:

elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Fogyasztónak okozott érdeksérelmet.

ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 • Ha a Fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A kijavítást vagy kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
 • A kijavítás során a Termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.
 • Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a Fogyasztó a Terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a Terméknek vagy a Termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) Termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.
 • A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.
 • A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül az Ügyfelet a jótállásból fakadó jogok az alábbi 10. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
 • A jótállás nem érinti a Fogyasztó jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.
 • Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, a Fogyasztó Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.
 1. SZAVATOSSÁG
 • A Fogyasztó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Fogyasztó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a Termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Fogyasztó érvényesíteni már nem tudja.
 • Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
 • Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 • Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
 • 1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
 • Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
 • A Szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a Terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a Termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
 • Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a Terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.
 • A Termék hibája esetén a Fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – a fent meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
 • A Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fogyasztó a gyártóval szemben érvényesítheti.
 • Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás Termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Fogyasztónak kell bizonyítania.
 • Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 • Termékszavatossági igényét a Fogyasztó a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Fogyasztó felelős.
 • A Fogyasztó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Felek rögzítik, hogy a Webáruházban forgalmazott Termékek alapvetően a Szolgáltató által kerülnek legyártásra.
 • A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.
 • A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 • A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
 1. PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 • Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek – Panaszügyintézés
 • Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos vásárlói kifogásait a jelen ÁSZF-ben leírt és megadott elérhetőségeken szóban vagy írásban terjesztheti elő.
 • A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról írásos- elektronikus jegyzőkönyvet – amelyet 5 (öt) évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz – vesz fel.
 • A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát a személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben köteles az Ügyfélnek átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 • A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén az Ügyfélnek legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv kitöltött másolati példányát.
 • Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
 • A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

–          az Ügyfél neve, lakcíme,

–          a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,

–          az Ügyfél panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,

–          a vállalkozás nyilatkozata az Ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,

–          a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az Ügyfél aláírása,

–          a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

–          telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 • A telefonon vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, amely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
 • A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
 • A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás részletes indokáról tájékoztatja az Ügyfélt.
 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződések esetében az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak az Ügyfél rendelkezésére:

 • Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál: fogyasztói jogsértés esetén az Ügyfélnek lehetősége van panasztételre a fogyasztóvédelmi hatóságnál, aki a panasz elbírálása alapján dönt a fogyasztóvédelmi eljárás megindításáról.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet alapján közigazgatási hatósági ügyekben első fokon a fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal, másodfokon az NFH jár el.

A Területi Kormányhivatalok Fogyasztóvédelmi szervezeti egységeinek elérhetőségei:

http://www.nfh.hu/teruleti

Fontosabb fogyasztóvédelmi egyesületek:

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

(www.feosz.hu)

Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

Tel.: 06-30-400-4477, 06-30-515-3210

E-mail: feosz@feosz.hu

Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület

(www.ofe.hu)

Cím: 1012 Budapest, Logodi utca 22-24.

Tel.: 06-1-201-4102

E-mail: ofe@ofe.hu

Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete

(www.fome.hu)

E-mail: info@fome.hu

Közép-Magyarországi Fogyasztóvédelmi Egyesület

(www.fogyvedok.hu)

Cím: 1012 Budapest, Logodi u. 22-24.

E-mail: kofe@fogyvedok.hu

Fogyasztói Jogérvényesítő Szervezet

(www.fjsz.hu)

Email: info@fjsz.hu

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

(www.foved.hu)

Cím: 2016 Leányfalu, Móricz Zs. u. 132.

E-mail: foved@foved.hu

Tudatos Vásárlók Egyesülete

(www.tve.hu)

Cím: 1114 Budapest, Móricz Zsigmond körtér 3/A fsz. 3.

Tel.: 1/225-8136, 1/225-8137, Fax: 1/799 8187

E-mail: tve@tve.hu

Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete

(www.vgyke.com)

Cím: Budapest, Hermina út 57, 1146

Levelezési cím: 1380 Budapest, Pf. 1075

Tel.: 06 1 384 55 41

E-mail: info@vgyke.com, ugyfel@vgyke.com

 

 • Békéltető testülethez fordulhat: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban (fogyasztói jogvita) az Ügyfélnek lehetősége van a lakóhelye szerinti békéltető testülethez fordulni:

Békéltető testületek:

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500

Fax száma: (76) 501-538

Név: Mátyus Mariann

E-mail cím: bkmkik@mail.datanet.hu;

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Név: Dr. Bodnár József

E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu;

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5601 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Név: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bmkik@bmkik.hu;

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Név: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: kalna.zsuzsa@bokik.hu;

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Név: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu;

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Név: Dékány László, Jenei Zoltán

E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu;

Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Név: Kirst László

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu;

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Név: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu;

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Telefonszáma: (52) 500-749

Fax száma: (52) 500-720

Név: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: info@hbkik.hu;

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Név: Pintérné Dobó Tünde

E-mail cím: tunde@hkik.hu;

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Név: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: kamara@jnszmkik.hu;

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Név: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: kemkik@kemkik.hu;

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Név: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu;

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. 2. em. 240.

Telefonszáma: (1)-269-0703

Fax száma: (1)-269-0703

Név: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap cím: www.panaszrendezes.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Név: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu;

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 311-750

Név: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu;

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Név: Mátyás Tibor

E-mail cím: kamara@tmkik.hu;

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Név: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 429-008

Fax száma: (88) 412-150

Név: Dr. Óvári László

E-mail cím: vkik@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Név: dr. Koczka Csaba

E-mail cím: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 • Online vitarendezést választhat:

A fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló, 2013. évi május 21.-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely 2016. február 15-től vehető igénybe az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződést kötők között fogyasztói jogvita esetén mind a fogyasztók, mind a kereskedők számára.

A rendelet hatálya közvetlenül kiterjed az Unióban letelepedett, Magyarországon székhellyel rendelkező online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekben érintett kereskedőre, amennyiben közte és az Ügyfél között létrejött online adásvételi vagy szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban fogyasztói jogvita merül fel. Határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén, uniós webáruházzal fennálló vitáját Magyarországon kizárólagosan a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő békéltető testület dönti el ingyenesen és gyorsan.

Ahhoz, hogy az Ügyfél az online vitarendezési platformot használni tudja, előzőleg regisztrálnia kell az Európai Bizottság rendszerében.

Az Ügyfél az online vitarendezési platformot az Európai Bizottság rendszerében való regisztrációt követően az alábbi link segítségével érheti el: http://ec.europa.eu/odr

Az oldal betöltését követően válassza ki a kívánt nyelvet, jelentkezzen be és kövesse az oldal utasításait.

 • Amennyiben a határon átívelő online vitarendezéssel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, a Budapesti Békéltető Testület tud részletes felvilágosítást adni Önnek.

A Budapesti Békéltető Testület:

1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, onlinevita@bkik.hu

Fax: 06 (1) 488 21 86

Telefon: 06 (1) 488 21 31

Bírósághoz fordulás lehetősége: az Ügyfél fogyasztó jogvitából eredő követeléseinek érvényesítése céljából bírósághoz fordulhat.

Ez az üzenet 20 másodperc múlva bezár.
Ajax Loading